Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš

KRÚŽKY - rozvrh, prihláška

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ nemá kopírovať školské predmety a nahrádzať doučovanie resp. prípravu na vyučovanie, ale podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a žiakov podporovať neformálne vzdelávanie, ich individuálne záujmy a rekreačnú činnosť 

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 27.9.2019

prihláška do Centra voľného času 2019/2020

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež:1.Pravidelnú krúžkovú činnosť;2.nepravidelnú príležitostnú činnosť;3.prázdninovú činnosť;4.metodickú činnosť.

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU prihláška do Centra voľného času 2019/2020 vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína v septembri 2019 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • do 27.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 19. júna 2020 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

Športové krúžky: (telocvičňa ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu L.Mikuláš)

 • Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Detská atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Basketbal
 • Bedminton
 • Box (alokované CVČ Podbreziny)
 • Florbal
 • Halové veslovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Halový futbal chlapci (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Halový futbal dievčatá
 • udo (alokované CVČ Podbreziny)
 • Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Krasokorčuľovanie (JL aréna)
 • Moderná gymnastika (učebňa CVČ nábr.Dr.A.Stodolu a  telocvičňa Sokolovňa)
 • Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň)
 • Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská plaváreň)
 • Plavecké kurzy pre školy (mestská plaváreň)
 • Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Volejbal

Modelárske, výtvarné krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Aranžovanie rastlín
 • Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné aj pre ZŤP)
 • Elektrotechnický
 • Letecký modelár
 • Lodný modelár
 • Malá škola paličkovania - (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Papierový modelár
 • Plastikový modelár
 • Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Výroba bytových doplnkov
 • Výroba šperkov
 • Výtvarný krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

Tanečné, folklórne krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Balet
 • Divadelný krúžok
 • Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Hip-hop
 • Joga
 • Maestro – tanečná škola
 • Moderný tanec
 • Spoločenské tance
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Tanečný krúžok

Prírodovedné: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Akvaristický
 • Astronómia
 • Herpetologický (plazy)
 • Hipologický (kone), (alokované CVČ Podbreziny)
 • Chovateľ exotických zvierat
 • Sokoliarsky

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
 • WORKSHOP- Angličtina pre každého.
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Výučba jazykov PC

Spoločenské krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Divadelný krúžok
 • Klub mamičiek s deťmi
 • Klub rodičia s deťmi
 • Šachový krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Výpočtová technika

Rozvrh  týždennej krúžkovej činnosti CVČ

pre šk. rok 2019/2020

ŠPORT

ATLETIKA od 1.4. štadión gymnázia M.M.Hodžu (PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach), Mgr.Silvia Hrebíková)
detská atletika od 5 rokov Pondelok 16.00-17.00 
atletika starší žiaci a dorast Pondelok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast Utorok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci Utorok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast  streda 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast štvrtok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci štvrtok 16.00-17.00
     
PLÁVANIE mestská plaváreň(PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Dr.Robert Pawelski)
plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci streda 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 15.00-16.00 
plavanie - neplavci Streda 15.00-16.00
plavanie - plavci Piatok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Piatok 14.00-15.00

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

              Dievčatá                 Pondelok 15.00-16.00 
Chlapci Utorok 15.00-16.00

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník a starší             Pondelok 14.00-15.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 15.00-16.00
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

      bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30
KRASOKORČUĽOVANIE JL aréna zimný štadión
krasokorčuľovanie    
krasokorčuľovanie    
 
MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu (PaedDr.T.Sukhomlinová)
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
zaklady modernej gymnastiky Pondelok  15.00 - 16.00

Utorok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Streda 14.00 - 17.00 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Štvrtok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Piatok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (PaedDr.T.Sukhomlinová)

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KRÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-16.00

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

14.00-15.00

Ján Bella

Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KR´ÚŽOK

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (dielňa,Jazyková)

Aranžovanie Pondelok 14.00-15.00 Mgr.Zuzana Kubenová

Čarovný svet/tvorivé dielne

Pondelok 16.00-17.00

Ing.Imelda Kollárová

Mamičky s deťmi Streda 10.00 prvé stretnutie 26.9.2018
Výtvarný netradične Streda 14.30-15.30 Mgr.Zuzana Kubenová
Malá škola paličkovania

Streda

15.30-17.00

Ing.Imelda Kollárová

PRÍRODOVEDNÉ  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Chovateľ exotických zvierat  od 10 rokov Štvrtok vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
Sokoliarsky od 10 rokov Štvrtok  vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
Herpetologický Štvrtok 14.00-15.00  
Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

AJ pre MŠ Smrečany      

AJ pre MŠ

MŠ Ondrašová/

   

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre 2.a 3. ročník ZŠ /v CVČLM/     Ing.Imelda Kollárová

Ruský jazyk

/učebňa CVČLM/

Utorok 16-17.00 PhDr.Jozef Daník

AJ pre predškolákov a 1.roč.ZŠ

/učebňa CVČLM/

 

 

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre MŠ

/MŠ Ondrašová/

    Ing.Imelda Kollárová

ŠACHOVÝ KR´ÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30 ext. /Mgr.Dagmar Pastorková

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./ Ing.Juraj Ivan

ZŠ Okoličianska Utorok 13.00-15.00 ext./Svet. Hoferek
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./ng.Juraj Ivan

TANENEČNÉ a FOLKLORNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre deti Utorok 16.00-18.00 ext.ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
folklórny súbor dospelých "Vŕbové prútie" Utorok 18.00 ext./ L.Bernáth
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 prvé stretnutie 12.9.2018 /deti, ktoré chodili do prípravky minulý šk.rok/.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

prvé stretnutie 19.9.2018

deti, ktoré sa prihlásili do prípravky tento šk.rok

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

Hip -Hop Piatok 16.00 ext.ved. Matej Mašura
Hip-Hop Piatok 17.00 ext. vedúci Matej Mašura
Divadelný dramatický Štvrtok 16.00 ext.ved./Dr.J.Daník

Aktualizované 1.7.2019

V Liptovskom Mikuláši 30.6.2019
PhDr. Roman Králik
riaditeľ CVČ L. Mikuláš

Prihláška

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda

Zajtra má meniny Petrana, Petronela, Petrónius, Blahoslav, Nela, Petrónia

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Poznaj svoje mesto - 6

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore