Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš

KRÚŽKY - rozvrh, prihláška

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ nemá kopírovať školské predmety a nahrádzať doučovanie resp. prípravu na vyučovanie, ale podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a žiakov podporovať neformálne vzdelávanie, ich individuálne záujmy a rekreačnú činnosť 

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 27.9.2019

prihláška do Centra voľného času 2019/2020

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež:1.Pravidelnú krúžkovú činnosť;2.nepravidelnú príležitostnú činnosť;3.prázdninovú činnosť;4.metodickú činnosť.

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU prihláška do Centra voľného času 2019/2020 vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína v septembri 2019 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína 16. septembra 2019 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • do 27.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 19. júna 2020 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

Športové krúžky: (telocvičňa ZŠ Nábr. Dr. Aurela Stodolu L.Mikuláš)

 • Atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Detská atletika (atletický štadión M.M.Hodžu- Staré mesto)
 • Basketbal
 • Bedminton
 • Box (alokované CVČ Podbreziny)
 • Florbal
 • Halové veslovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Halový futbal chlapci (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Halový futbal dievčatá
 • udo (alokované CVČ Podbreziny)
 • Kondičná príprava (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Krasokorčuľovanie (JL aréna)
 • Moderná gymnastika (učebňa CVČ nábr.Dr.A.Stodolu a  telocvičňa Sokolovňa)
 • Plavecký základný neplavci (mestská plaváreň)
 • Plavecký zdokonaľovací, kondičný (mestská plaváreň)
 • Plavecké kurzy pre školy (mestská plaváreň)
 • Posilňovanie (posilňovňa CVČ Nábr.A.Stodolu)
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Volejbal

Modelárske, výtvarné krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Aranžovanie rastlín
 • Čarovný svet – tvorivé dielne pre deti (vhodné aj pre ZŤP)
 • Elektrotechnický
 • Letecký modelár
 • Lodný modelár
 • Malá škola paličkovania - (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Papierový modelár
 • Plastikový modelár
 • Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Výroba bytových doplnkov
 • Výroba šperkov
 • Výtvarný krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Železničný modelár (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)

Tanečné, folklórne krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Balet
 • Divadelný krúžok
 • Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Hip-hop
 • Joga
 • Maestro – tanečná škola
 • Moderný tanec
 • Spoločenské tance
 • Stolný tenis (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Tanečný krúžok

Prírodovedné: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Akvaristický
 • Astronómia
 • Herpetologický (plazy)
 • Hipologický (kone), (alokované CVČ Podbreziny)
 • Chovateľ exotických zvierat
 • Sokoliarsky

Jazykové krúžky (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Anglický jazyk
 • Anglický jazyk pre materské školy mesta Liptovský Mikuláš
 • WORKSHOP- Angličtina pre každého.
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Výučba jazykov PC

Spoločenské krúžky: (učebne CVČ, Nábr.Dr. A. Stodolu L. Mikuláš)

 • Divadelný krúžok
 • Klub mamičiek s deťmi
 • Klub rodičia s deťmi
 • Šachový krúžok (aj v alokovanom CVČ Podbreziny)
 • Výpočtová technika

Rozvrh  týždennej krúžkovej činnosti CVČ

pre šk. rok 2019/2020

ŠPORT

ATLETIKA od 1.4. štadión gymnázia M.M.Hodžu (PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach), Mgr.Silvia Hrebíková)
detská atletika od 5 rokov Pondelok 16.00-17.00 
atletika starší žiaci a dorast Pondelok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast Utorok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci Utorok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast  streda 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast štvrtok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci štvrtok 16.00-17.00
     
PLÁVANIE mestská plaváreň(PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Dr.Robert Pawelski)
plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci streda 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 15.00-16.00 
plavanie - neplavci Streda 15.00-16.00
plavanie - plavci Piatok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Piatok 14.00-15.00

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

              Dievčatá                 Pondelok 15.00-16.00 
Chlapci Utorok 15.00-16.00

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník a starší             Pondelok 14.00-15.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 15.00-16.00
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

      bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30
KRASOKORČUĽOVANIE JL aréna zimný štadión
krasokorčuľovanie    
krasokorčuľovanie    
 
MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu (PaedDr.T.Sukhomlinová)
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
zaklady modernej gymnastiky Pondelok  15.00 - 16.00

Utorok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Streda 14.00 - 17.00 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Štvrtok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Piatok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (PaedDr.T.Sukhomlinová)

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KRÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-16.00

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

14.00-15.00

Ján Bella

Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KR´ÚŽOK

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (dielňa,Jazyková)

Aranžovanie Pondelok 14.00-15.00 Mgr.Zuzana Kubenová

Čarovný svet/tvorivé dielne

Pondelok 16.00-17.00

Ing.Imelda Kollárová

Mamičky s deťmi Streda 10.00 prvé stretnutie 26.9.2018
Výtvarný netradične Streda 14.30-15.30 Mgr.Zuzana Kubenová
Malá škola paličkovania

Streda

15.30-17.00

Ing.Imelda Kollárová

PRÍRODOVEDNÉ  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Chovateľ exotických zvierat  od 10 rokov Štvrtok vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
Sokoliarsky od 10 rokov Štvrtok  vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
Herpetologický Štvrtok 14.00-15.00  
Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

AJ pre MŠ Smrečany      

AJ pre MŠ

MŠ Ondrašová/

   

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre 2.a 3. ročník ZŠ /v CVČLM/     Ing.Imelda Kollárová

Ruský jazyk

/učebňa CVČLM/

Utorok 16-17.00 PhDr.Jozef Daník

AJ pre predškolákov a 1.roč.ZŠ

/učebňa CVČLM/

 

 

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre MŠ

/MŠ Ondrašová/

    Ing.Imelda Kollárová

ŠACHOVÝ KR´ÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30 ext. /Mgr.Dagmar Pastorková

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./ Ing.Juraj Ivan

ZŠ Okoličianska Utorok 13.00-15.00 ext./Svet. Hoferek
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./ng.Juraj Ivan

TANENEČNÉ a FOLKLORNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre deti Utorok 16.00-18.00 ext.ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
folklórny súbor dospelých "Vŕbové prútie" Utorok 18.00 ext./ L.Bernáth
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 prvé stretnutie 12.9.2018 /deti, ktoré chodili do prípravky minulý šk.rok/.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

prvé stretnutie 19.9.2018

deti, ktoré sa prihlásili do prípravky tento šk.rok

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

Hip -Hop Piatok 16.00 ext.ved. Matej Mašura
Hip-Hop Piatok 17.00 ext. vedúci Matej Mašura
Divadelný dramatický Štvrtok 16.00 ext.ved./Dr.J.Daník

Aktualizované 1.7.2019

V Liptovskom Mikuláši 30.6.2019
PhDr. Roman Králik
riaditeľ CVČ L. Mikuláš

Prihláška

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Prímestské tábory - 5

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore