Menu
Centrum voľného časuLiptovský Mikuláš

História CVČ

Legislatívny predmet činnosti

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš vykonáva svoju činnosť v súlade:

Ciele a poslanie výchovy CVČ

Poslaním centra voľného času je aktívne ovplyvňovať deti a mládež v čase ich detstva, dospievania a rannej dospelosti a to najmä v oblasti ich charakterových vlastností/postojov, praktických zručností a informácií. Prostredníctvom aktivít pôsobiť preventívne proti sociálno-patologickým javom a viesť deti a mládež ku kvalitnému a aktívnemu využitiu voľného času pri rešpektovaní detských práv a v úzkej spolupráci s rodinou, školou a širšou komunitou (obce, mesta), kde žijú.  

Základným cieľom výchovy v centre voľného času je prispievať k formovaniu a rozvoju celistvej osobnosti (fyzickej, psychickej a sociálnej stránky) detí a mládeže. V centre voľného času ide o cieľavedomé, zámerné pôsobenie na deti a mládež v ich voľnom čase prostredníctvom vytvárania podmienok a zaujímavých príležitostí, možností a ponúk na hodnotné a zmysluplné využívanie voľného času v prospech sebavyjadrenia, sebarealizácie a rozvoja osobnosti vychádzajúc z individuálnych predpokladov každého jednotlivca. 

Formy výchovy a vzdelávania v CVČ

Forma výchovy a vzdelávania v centre voľného času je celodenná. Uskutočňuje sa na základe prejavenia záujmu spravidla popoludní, počas víkendov a prázdnin.

Výchovný jazyk

Výchovným jazykom v centrách voľného času  je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

V centrách voľného času, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti aj komunikácia v štátnom – slovenskom jazyku.

Tematické oblasti výchovy v CVČ

Ciele a obsah výchovy a vzdelávania v centre voľného času sa vymedzuje v nasledujúcich tematických oblastiach výchovy:

 1. Oblasť enkulturačná (vzdelávacia/kultivujúca)
 2. Oblasť spoločenská (socializačná)
 3. Oblasť personalizačná (rozvoj charakteru)

  Centrum voľného času dopĺňa pôsobenie školy, rodiny a širšieho prostredia komunity, kde dieťa a mladý človek pôsobí. Vzhľadom na vekové rozpätie členov a návštevníkov zariadení (do 30 rokov) ako aj iné osoby sa orientuje na rozširovanie informácií a vedomostí a ich praktickú aplikáciu v praxi (enkulturačná oblasť), praktických zručností súvisiacich so socializáciou podľa stupňa vývoja/veku (spoločenská oblasť) a vytvárania a upevňovanie charakterových vlastností a osobných postojov (oblasť personalizačná). Tieto oblasti výchovy nevystupujú ako samostatné a izolované časti. Na úrovni plánovania obsahu výchovy a vzdelávania v konkrétnych centrách voľného času sa prihliada k ich vzájomnému prepájaniu, prelínaniu a posilňovaniu ich vzájomných dopadov na intrapersonálny a  interpersonálny rozvoj detí a mladých ľudí v závislosti od ich zrelosti, potrieb a očakávaní. 

Rozdelenie činnosti CVČ

1.) Pravidelnú krúžkovú činnosť

Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť je vykonávaná formou záujmových útvarov (krúžkov, kurzov, súborov, klubov) ponuka krúžkov

2.) Nepravidelnú príležitostnú činnosť

 • formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých dielní, súťaží, exkurzií a pod. 
 • formou výukových programov zameraných na prírodovedu , výtvarnú výchovu
 • formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 
 • postupové športové súťaže a olympiády vyhlásené MŠ vedy výskumu a športu SR 

3.) Prázdninovú činnosť

 • formou denných prímestských táborov, formou jednorazovej dennej tematickej činnosti
 • detskej univerzity v spolupráci s VŠ 
 • formou víkendových a odborných stretnutí ako praktické uplatnenie zručností a činností v záujmových útvaroch

Ďalšou činnosťou centra je najmä

a) spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a súťaží,

b) podpora prevencie sociálno-patologických javov,

c) monitorovanie záujmovej činnosti,

d) informačná činnosť a poradenská činnosť v oblasti využívania voľného času,

e) príprava a riadenie projektov v oblasti využívania voľného času,

f) spolupráca so školami, školskými zariadeniami a osobami, ktoré pracujú s deťmi.

(3) Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú vychovávatelia centra, ďalší zamestnanci 22/2022 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 centra a plnoletí pracovníci s mládežou, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou.1 )

(4) Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov centra, najvyšší počet detí a iných osôb, za ktoré zodpovedá jeden vychovávateľ centra, ďalší zamestnanec centra alebo plnoletý pracovník s mládežou, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení alebo v jednom záujmovom útvare centra.

(5) Prevádzka centra je denne podľa rozvrhu výchovno-vzdelávacej činnosti.

(6) Neplnoletá osoba sa do centra prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Plnoletá osoba sa do centra prijíma na základe jej písomnej žiadosti.

(7) Poradným orgánom riaditeľa centra, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci centra.

(8) Na prerokúvanie pedagogicko-didaktických otázok výchovno-vzdelávacej činnosti pri tvorbe výchovného programu centra alebo pri jeho zmene a rozvíjaní profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov centra možno v centre zriadiť metodické združenie, ktoré je poradným orgánom riaditeľa centra. Členmi metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci centra. Metodické združenie vedie vychovávateľ.

Propagácia činnosti je vykonávaná cez mestský spravodaj Mikuláš, regionálnu tlač a TV Liptov, ako aj plagátmi, letákmi na www.cvclm.edu.sk ako aj email: dm@cvclm.edu.sk a osobným kontaktom zamestnancov CVČ v uvedených zariadeniach a na verejných podujatiach. Činnosť centra je zväčša financovaná z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Programový rozpočet je zahrnutý v sekcii školstvo (6.4). 

O nás

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Zajtra má meniny Anna, Hana, Aneta, Anica, Anita, Annamária, Naneta

Facebook

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Rajecká Lesná - 1

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Centrum voľného času
Liptovský Mikuláš

hore