Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

PRIHLÁŠKA

ŽIADOSŤ o prijatie do krúžku, záujmového útvaru (ZÚ)
Centra voľného času (CVČ) pre šk. rok 2021/2022
Adresa trvalého pobytu:
Telefónne, mobilné číslo:
calendar

Čestné vyhlásenie rodiča alebo zákon. zástupcu v zmysle zákona č.597/2003 Z.z.. Odovzdaním tejto správne vyplnenej prihlášky, súhlasím aby moje dieťa navštevovalo uvedený záujmový krúžok, útvar v CVČ a čestne prehlasujem, že moje dieťa nenavštevuje  CVČ  inej obce alebo zriaďovateľa, uhradím poplatok stanovený VZN LM č.15/2020, mesačne 2,-€, do 15 rokov nad 15 rokov 3,50 €.

PRIMA Banka IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške, zverejnením výsledkov a fotografií z podujatí CVČ.

...............................................................................................................................................................

Centrum voľného času, Nábr.Dr.Aurela Stodolu 1932/47, 03101 L.Mikuláš

telefónne číslo: 044/5522468, mail : cvclm@cvclm.sk  www.cvclm.sk

 

Môžete poslať prihlášku aj mailom ako prílohu vo formáte WORD na stiahnutie je tu PRIHLÁŠKA DO CVĆ