Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

webová stránka Centra voľného času Liptovský Mikuláš                 ...aktualizované 19.1.2021 

Centrum  voľného času je štátne - školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zariaďovateľom, ktorým je mesto Liptovský Mikuláš. Mesto dostáva dotáciu na CVČ z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov. Na činnosť detí navštevujúce krúžky CVČ s trvalým pobytom nie v L.Mikuláši prispeli v roku 2020 obce :Beňadiková, Demänovská dolina, Bobrovec, Dúbrava,Galovany, Gôtovany,Jakubovany, Kvačany,  Lipt.Sielnica, Lipt.Trnovec, Lipt. Ondrej, Lipt. Ján, Lipt. Teplá, Ľubeľa, Lazisko, Malatíny,Podtureň, Partizánska Ľupča, Smrečany, Svätý Kríž, Uhorská Ves, Veterná Poruba, Vlachy a mesto Liptovský Hrádok..ĎAKUJEME           

 • V roku 2010 Centrum voľného času z poverenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a Slovenskej asociácie športu na školách organizovalo  školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši pod hlavičkou ISF (International schoolsport federation) so sídlom v Bruseli.
 • Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČLM pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.

 

Organizácia školského roka 2020/2021
 • zápis do krúžkov je možný priebežne počas šk. roka aj na viac krúžkov  prihláška CVČ 2020-21
 • vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm,  
 •  poplatok za jeden krúžok je 2,-€ mesačne pre deti do 15 rokov, nad 15 rokov 3,50 €, uhrádza sa za prví polrok za 4 mesiace september-december 8 €  (nad15 rokov 15 €), druhý polrok za 6 mesiacov  január -jún 12 €  (nad 15 rokov 21 €) 
 •  krúžky v CVČ sú od 5 rokov,ročník narodenia 2015, nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu  z podielových daní len na deti od 5 do 15 rokov,
 •  forma úhrady za krúžok v CVČ L.Mikuláš: bankovým prevodom PRIMA BANKA, IBAN: SK93 5600 0000 0081 0950 6001 (do poznámky uviesť :meno a priezvisko a názov krúžku)    
 •  krúžková činnosť v CVČ sa začína 14. septembra 2020 (pondelok) končí 25.6.2021 (piatok)
 • VZDELÁVACÍ POUKAZ ktorý Vám odovzdajú v škole v septembri 2020 môžete odovzdať na podporu krúžkovej činnosti  aj v CVČ Lipt. Mikuláš do 28.9.2020 (použije sa na nákup materiálu  a pomôcok výchovnej  krúžkovej činnosti)

      

PLÁN mimokrúžkovej - nepravideľnej činnosti 

 (v zmysle vyhlášky  o CVČ ministerstva školstva  vedy výskumu a športu SR  č. 306/2009)

office

  August 2020  
29.8. Atletika CVČ - súťaž jednotlivcov MSR dospelých Trnava
30.8. Atletika CVČ - súťaž jednotlivcov  staršie žiactvo + dorast Dubnica
  September 2020

 

2.9. školenie BOZP a porada interných pracovníkov v CVČ 10.00
3.9. hudobno-literárny program a autogramiáda  knihy Jozefa Daníka v CVČ o 17.00 hod. pozvánka
5-6.9. Atletika CVČ účasť na atletických  MSR v atletike - dorast Bratislava
7.9. Pedagogická rada CVČ   
13.9. Atletika CVČ - súťaž družstiev  staršie žiactvo Dubnica
19-20.9. Atletika CVČ účasť na atletických MSR v atletike - žiactvo,juniori Trnava
27.9. Atletika CVČ - súťaž družstiev  dorast juniori Dubnica
     
  Október 2020  
4.10. Atletika CVČ - súťaž jednotlivcov  mladšie žiactvo + prípravka zrušené

Dubnica

  Deň chôdze - hore Váhom dolu Váhom - zrušené  
  okresná záhradkárska výstava - ovocie a zelenina-zrušené  
  školské okresné kolo v atletike stredných škôl zrušené  
  Šachové turnaje rozpis súťaží
  školské  krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ zrušené  
 

školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu  ZŠ a stredných škôl zrušené

 

  školský okresný turnaj v sálovom futbale stredných škôl  
.

zasadnutie Rady CVČ (predloženie správy o VVČ) 

per rollam
  školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študentky  
  školský okresný turnaj vo florbale stredných škôl - študenti  
  november 2020  
  prebiehajú školské kolá v predmetových olympiádach

propozície Slovenský jazyk

výsledky

  december 2020  
  prebiehajú školské kolá v predmetových olympiádach matematika,pytagoriáda
18.12.2020           Talent - šachový turnaj online  
  január 2021  
  rk  
   okresná predmetová olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku   prihlasovať treba do 8.1.2021
  Šaliansky Maťko - súťaž v prednese slovenskej povesti  prihláška   propozície  
     
  február 2021  
     
  marec 2021  
  okresné kola 67. ročníka HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA Propozície 
     
  apríl 2021  
     
  máj 2021  
     
  jún 2021  
 

 

 

 

 

 

ARCHIV

 

 

November 2019

 
4.11. porada interných pracovníkov v CVČ
7.11. okresný turnaj v bedmintone žiakov ZŠ Bobrovec
9.11. Talent šachový turnaj č.2 v CVČ
12.11. viacboj všestrannosti materských škôl propozície  výsledky
13.11. okresný turnaj v bedmintone žiačky ZŠ L.Hrádok
16.11. Pohár Liptova preteky v modernej gymnastike v Liptov aréne 
19.11.  okresný turnaj v bedmintone stredných škôl telocvičňa HA
23.11. majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti (mestská plaváreň) propozície
26.11. okresný turnaj v stolnom tenise ZŠ dievčatá - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
27.11. okresná predmetová olympiáda - slovenský jazyk 

v CVČLM výsledky

27.11. okresný školský turnaj žiakov ZŠ - stolný tenis telocvičňa J.Kráľa
28.11. Astrostop - astronomická súťaž

 v CVČLMvýsledky

December 2019
  šachové ligy v CVČ, alokované pracovisko Podbreziny  
3.12. školský okresný turnaj v stolnom tenise stredné školy telocvičňa GMMH
5.12. Mikuláš v CVČ  
7.12. Talent šachový turnaj  CVČ
11.12. Šaliansky Maťko v CVČ 

propozície

16.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiaci ZŠ telocvičňa ZŠ JK
17.12. školské vianočné preteky v plávaní

propozície  výsledky

18.12. školský okresný turnaj vo florbale - žiačky ZŠ telocvičňa ZŠ JK
19.12. vianočná latka- atletické školské preteky v skoku do výšky

telocvičňa ZŠ  J.Kráľa 

propozície    výsledky

30.12. vianočný šachový turnaj dvojíc  v CVČ o 15.00

 

Január 2020  

5.1. šachová liga CVČ Podbreziny
15-16.1. predmetová olympiáda - anglický a nemecký jazyk pre ZŠ stredné školy propozície
21.1. zasadnutie organizačného výboru majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu CVČ LM
25.1. Talent - šachový turnaj pre deti CVČ
25-26.1. seminar cvičenie pre zdravie CVČ JK 9-16.00 CVČ Podbreziny
29.1. matematická olympiáda 5. a 9. ročník ZŠ ms. úrad LM výsledky
Február 2020 
3.2.

polročné prázdniny

-doobedné odb. sústredenia  v CVČ pre deti krúžkov:

Atletika- posilňovňa, Florbal a Halový futbal v telocvični

CVČ L.Mikuláš
6.2. Okresné kolo geografickej olympiády základných škôl   ms. úrad LM výsledky
6-7.2. Okresné kolo v basketbale stredných škôl telocvičňa Hotelovej akadémie
8.2. podujatie cez víkend: účasť na pretekoch krúžku atletika Bratislava
10.2. Okresná predmetová olympiáda  v biológii kat. C. CVČ propozície výsledky
13-14.2. Okresný turnaj v basketbale základných škôl telocvičňa ZŠ J.Kráľa
14.2. Okresné kolo dejepisnej olympiády základných škôl ms. úrad LM výsledky
21.2. Karneval v CVČ 8.00-12.00  
21.2. Ples CVČ  
22.2. podujatie cez víkend: Talent šachový turnaj CVČ
24-28.2

jarné prázdniny - prázdninová činnosť v CVČ

 
Marec 2020

1.3. 

7-8.3.

víkendové podujatie: účasť členov krúžku CVČ na atletických pretekoch Bratislava
10.3

 okresné kolo  gymnastický štvorboj  kat ."A", 

ZRUŠEN´´E

ZS MRM
16-17.3. Okresné kolo vo volejbale ZŠ ZRUŠEN´´E  
18.3. Okresné kolo Fyzika základných škôl ZRUŠEN´´E CVČ
19.3. Krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ ZRUŠEN´´E ZŠ J.Kráľa
20.3. Okresné kolo chemickej olympiády - ZRUŠENÉ  
20.3
 Okresné kolo gymnastcký štvorboj kat " B", ZRUŠENÉ
 
ZS MRM
21.3.

Víkendové podujatie:

ZRUŚENÉ - Talent - šachová súťaž pre deti ......od 8.30

ZRUŚENÉ - Československo má talent........... od 16.00-19.00

CVČLM
24-25.3. ZRUŚENÉ -Okresné kolo vo volejbale stredných škôl  
24.3. ZRUŚENÉ- Okresné kolo gymnasticky stvorboj kat " C",  ZS MRM
24.3. ZRUŚENÉ - Astronomická súťaž- Čo vieš o hviezdach? v CVČLM propozície
25.3. ZRUŚENÉ - Okresné kolo Pytagoriády základných škôl ms. úrad LM
28.3. členská schôdza záhradkárov  CVČ
  Vesmír očami detí - výtvarná súťaž výber diel v CVČLM  
Apríl 2020
     
2.3.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín základných a stredných škôl  v CVČ propozície
3.4. ZRUŠENÉ-Regionálne kolo vo volejbale ZŠ a SŠ ZŠ D.cesta
6.4. ZRUŠENÉ-okresné kolo biologickej olympády kat.E  
7.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo matematickej olympiády 6. - 8. ročník ZŠ ms. úrad LM
7.4. ZRUŠENÉ-Okresné kolo vo futbale stredných škôl  Tatran
23.4. ZRUŠENÉ okresné kolo biologickej olympiády v biológii základných škôl kat. D  
     
MÁJ  2020 
 

víkendové podujatie pre deti krúžkov CVČ:

Talent šachová súťaž pre deti - zrušené
  dopravná súťaž" Na bicykli bezpečne " zrušené  
  Slávik Slovenska - spevácka súťaž  v CVČ " zrušené  
  Štúrov Zvolen - zrušené  
  Okresná olympiáda  v biológii kat. F  - zrušené  
JÚN  2020  
  MDD v CVČ - zrušené  
  OK v atletike družstiev základných škôl - postupová súťaž na KK - zrušené  
  Viacboj všestrannosti pre materské školy v CVČ A.Stodolu. - zrušené  
  Korešpodenčná celoslovenská súťaž v detskej atletike - zrušené štadión GMMHodžu
  pocta M.R.Štefánikovi - zrušené CVČ
  Škola roka : vyhlásenie súťaže v školských športových a predmetových súťažiach pre šk.rok 2019/20 - zrušené CVČ
  Beh olympijského dňa - zrušené nám Osloboditeľov L.Mikuláš

13.6.2020

sobota

3.liga LŠŠ jun. - Rajecké Teplice  šachovej ligy

14.6.2020

nedeľa

3.liga LŠŠ jun. - Bytča  šachovej ligy

20.6.2020

sobota

1.liga LŠŠ B - Jun. B. Bystrica  šachovej ligy

21.6.2020

nedeľa

1.liga LŠŠ B - Čebovce  šachovej ligy

21.6.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev v B.Bystrici prípravka + ml. žiactvo

27.6.2020

Sobota

Semifinále Dorasteneckej ligy šachovej ligy

28.6.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev Dubnica dorast + juniori

 

4.7.2020 sobota Atletika CVČ - preteky družstiev v Brezno prípravka + ml. žiactvo
5.7.2020 nedeľa Atletika CVČ - preteky družstiev v Dubnici staršie žiactvo
25.7.2020 sobota "Československo má Talent "v CVČ o 16.00 hodine

ORGANIZOVALI  SME:

Dňa 22.10.2019 na výkonnom výbore Slovenského atletického zväzu  bola CVČ L.Mikuláš pridelená (na základe vypracovaného projektu) finančná dotácia 80.000,-€  na rekonštrukciu atletického štadióna.

 

v šk. roku 2019/20 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

 v šk. roku 2018/19 školské majstrovstvá Slovenska:

 •  v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ

v šk. roku 2017/18 školské majstrovstvá Slovenska:

 • kvalifikáciu na MS ISF v cezpoľnom behu pre ZŠ a SŠ
 • v bedmintone ZŠ a SŠ

v šk. roku 2016/17 školské majstrovstvá Slovenska:

 • v cezpoľnom behu základných a stredných škôl
 •  stolnom tenise základných škôl
 •  florbale žiačok základných škôl