Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

O nás

Predmet činnosti

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež: 
 

1.) Pravidelnú krúžkovú činnosť

Pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť je vykonávaná formou záujmových útvarov (krúžkov, kurzov, súborov, klubov) ponuka krúžkov
 

2.) Nepravidelnú príležitostnú činnosť

 • formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, tvorivých dielní, súťaží, exkurzií a pod. 
 • formou výukových programov zameraných na prírodovedu , výtvarnú výchovu
 • formou cyklických podujatí v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 
 • postupové športové súťaže a olympiády vyhlásené MŠ vedy výskumu a športu SR 

 

3.) Prázdninovú činnosť

 • formou denných prímestských táborov, formou jednorazovej dennej tematickej činnosti
 • detskej univerzity v spolupráci s VŠ 
 • formou víkendových a odborných stretnutí ako praktické uplatnenie zručností a činností v záujmových útvaroch

 

4.) Metodickú činnosť

 • zameraná na konzultačnú činnosť s externými pracovníkmi CVČ
 • individuálny rozvoj profesijnej kariéry 
 • priebežná pedagogická prax poslucháčov stredných a vysokých pedagogických 


Propagácia činnosti je vykonávaná cez mestský spravodaj Mikuláš, regionálnu tlač a TV Liptov, ako aj plagátmi, letákmi na www.cvclm.edu.sk ako aj email: dm@cvclm.edu.sk a osobným kontaktom zamestnancov CVČ v uvedených zariadeniach a na verejných podujatiach. Činnosť centra je zväčša financovaná z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš. Programový rozpočet je zahrnutý v sekcii školstvo (6.4). 

Prihlásiť do jednotlivých činností sa môžete počas celého roka v CVČ na Nábreží Dr. A. Stodolu v L. Mikuláši. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.