Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

VZDELÁVACÍ POUKAZ, ktorý dostanete v škole na začiatku septembra 2018 môžete odovzdať aj na krúžkovú činnosť v CVČ. Termín do 28.9.2018

prihláška do krúžku CVČ - školský rok 2018/19     Rozvrh krúžkov aktualizovaný 7.5.2019

Centrum voľného času Liptovský Mikuláš v súlade so zákonom č. 245 /2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a s vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času aj v tomto školskom roku ponúka pre deti a mládež:1.Pravidelnú krúžkovú činnosť;2.nepravidelnú príležitostnú činnosť;3.prázdninovú činnosť;4.metodickú činnosť.

POPLATKY PRAVIDELNÁ KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

Nakoľko zriaďovateľ CVČ mesto L.Mikuláš dostáva dotáciu z podielových daní len na deti s trvalým pobytom v meste L.Mikuláš od 5 do 15 rokov, krúžky v CVČ sú pre deti od 5 rokov ročník narodenia 2013.  Výška poplatku v zmysle VZN č.8/2013 mesta L.Mikuláš je:

2,00-€ mesačne do 15 rokov

3,50 € mesačne do  18 rokov

5,00-€ mesačne nad 18 rokov

polatok treba uhradiť na číslo účtu: SK93 5600 0000 0081 0950 6001  do poznámky uviesť .....priezvisko a názov krúžku.

Prihlášku si môžete stiahnuť TU  prihláška do CVČ na školský rok 2018/19  vyplniť a doručiť do CVČ, prípadne oskenovanú poslať e-mailom na : cvclm@cvclm.sk

Zápis do krúžkov

 • zápis do krúžkov sa začína v septembri 2018 priebežne každý deň, je možné sa prihlásiť na viac krúžkov, vypísanú a podpísanú prihlášku môžete odovzdať osobne v CVČ alebo poslať oscenovanú na mail cvclm@cvclm.sk
 • krúžková činnosť v CVČ sa začína 17. septembra 2018 (pondelok), na prvých stretnutiach s deťmi ich vedúci oboznámi s BOZP počas krúžku ( zápis a podpis v triednej knihe alebo prezenčnej listine), 
 • do 26.9. treba odovzdať vzdelávacie poukazy ktoré dostanú v škole do cvč kde to použijeme na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti , 
 • počas prázdnin jesenných zimných a jarných krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti, činnosť v CVČ končí v druhom polroku 15. júna 2019 . 
 • letná činnosť začína prvý júlový týždeň , ponuka je zverejnená v mesiaci apríl, 
 • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, školských športových súťaži, olympiád pre aktuálny šk. rok budeme dopĺňať na www.cvclm.sk

Ponuka  krúžkovej činnosti v Centre voľného času Liptovský Mikuláš

(v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR  č. 306/2009)

 • Anglický jazyk
 • Aranžovanie rastlín
 • Astronómia
 • Atletika,
 • detská atletika OBSADENÉ
 • Balet
 • Bedminton
 • Cestovateľ
 • Čarovný svet, práca s textilom a s rôznym materiálom
 • Digitálna fotografia
 • Divadelný krúžok,Dramatický krúžok v anglickom jazyku
 • Ďumbier - detský folklórny súbor
 • Elektrotechnický
 •  Florbal
 • Halové veslovanie 
 • Halový futbal chlapci, Halový futbal dievčatá 
 • Herpetologický (plazy)
 • Hipologický (kone)
 • Hip-hop (tanečný)
 • Chovateľský
 • Joga
 • Džudo
 • Klub mamičiek s deťmi, Klub rodičia s deťmi
 • Kondičná príprava
 • Krasokorčuľovanie
 • Letecký modelár, Lodný modelár
 • Maestro – tanečná škola
 • Malá škola paličkovania
 • Moderná gymnastika, Moderný tanec
 • Nemecký jazyk
 • Ochranca prírody
 • Papierový modelár, Plastikový modelár
 • Plavecký základný neplavci
 • Plavecký zdokonaľovací, kondičný, Plavecké kurzy pre školy
 • Posilňovanie
 • Ruský jazyk
 • Sokoliarsky od 10 rokov
 • Spoločenské tance
 • Stolný tenis
 • Šachový krúžok
 • Šitie, pletenie, háčkovanie
 • Tanečný krúžok
 • Turistický
 • Tvorivé dielne ZŤP
 • Výroba bytových doplnkov,Výroba šperkov
 • Výtvarný krúžok
 • Výučba jazykov PC, Výpočtová technika
 • Železničný modelár

Rozvrh  týždennej krúžkovej činnosti CVČ

pre šk. rok 2018/2019

ŠPORT

ATLETIKA od 1.4.štadión gymnázia M.M.Hodžu(PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach)
detská atletika od 5 rokov OBSADENÉ Pondelok 16.00-17.00 
atletika starší žiaci a dorast Pondelok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast Utorok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci Utorok 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast  streda 16.00-17.00
atletika starší žiaci a dorast štvrtok 15.00-16.00
atletika prípravka a mladší žiaci štvrtok 16.00-17.00
     

 

PLÁVANIE mestská plaváreň(PhDr.Roman Králik, Mgr.Tibor Pelach,Mgr.Ľuboš Maliňák, Dr.R.Pawelski)
plavanie - plavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - neplavci Pondelok 14.00-15.00 
plavanie - plavci Streda 14.00-15.00
plavanie - neplavci streda 14.00-15.00
plavanie - plavci Streda 15.00-16.00
plavanie - neplavci Streda 15.00-16.00
plavanie - plavci Piatok 14.00-5.00 
plavanie - neplavci Piatok 14.00-15.00

 

KRASOKORČUĽOVANIE JL aréna-krúžok ukončený
krasokorčuľovanie Streda 12.45-13.45 
krasokorčuľovanie Piatok 12.45-13.45
 

 

MODERNÁ GYMNASTIKA veľká sála v CVČ Nábr. Dr.A.Stodolu 
baletna priprava Pondelok 14.00 - 15.00
zaklady modernej gymnastiky Pondelok  15.00 - 16.00

Utorok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Streda 14.00 - 17.00 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Štvrtok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

Piatok 14.00 - 16.30 moderna gymnastika ( pokrocile) sokolovna

 

BEDMINTON telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš

              Dievčatá + Chlapci                Pondelok 16.00-17.00 
                          

STOLNÝ TENIS Veľká sála  a malá sála v CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

                         Štvrtok 13.30-14.30 
  Štvrtok 14.30-15.30

 

 

FLORBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

                 5.ročník a starší             Pondelok 14.00-15.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 15.00-16.00
1-4.ročník Piatok 14.30-15.30

 

 

POSILŇOVANIE posilňovňa CVČ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Mgr. Ľuboš Maliňák)

      bez rozdielu veku                  Utorok 14.00-16.00 
bez rozdielu veku Štvrtok 14.00-15.00

 

HALOVÝ FUTBAL telocvičňa ZŠ Dr.A.Stodolu L.Mikuláš (Ján Bella)

              Dievčatá                 Pondelok 15.00-16.00 
Chlapci Utorok 15.00-16.00

 

 

TECHNICKÉ MODELÁRSKE KR´ÚŽKY

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš - dielňa

Elektrotechnický

Pondelok 14.30-16.00

Ján Poljak

Papierový –plastikový

modelár

Utorok

 

14.00-15.00

Ján Bella

Železničný modelár

Streda

16.00-17.30

Peter Jochovič

Letecký modelár

Štvrtok

16.00-17.30

Juraj Šlauka

 

DIVADELNÝ DRAMATICKÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (Jazyková)

  Štvrok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

 

 

ŠIKOVNÉ RUKY,ARANŽOVANIE,PALIČKOVANIE VÝTVARNÉ KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (dielňa,Jazyková)

Aranžovanie Pondelok 14.00-15.00 Mgr.Zuzana Kubenová

Čarovný svet/tvorivé dielne

Pondelok 16.00-17.00

Ing.Imelda Kollárová

Mamičky s deťmi Streda 10.00 prvé stretnutie 26.9.2018
Výtvarný netradične Streda 14.30-15.30 Mgr.Zuzana Kubenová
Malá škola paličkovania

Streda

15.30-17.00

Ing.Imelda Kollárová

 

 


 

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - malá ZOO (Mgr.Silvia Hrebíková)

Herpetologický

Pondelok 14.00-15.00

 

Herpetologický

Utorok

14.00-15.00

 

Chovateľ exotických zvierat  štvrtok vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
Sokoliarsky štvrtok  vstup do ZOO kontakt o 15.00 ZOO kontakt
 od 10 rokov  
Herpetologický Štvrtok 14.00-15.00  

Hipologický (kone) alokované pracovsko CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková)

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Astronomický Utorok 16.00-18.00 ext. vedúci František Olejár 

 

JAZYKOVÉ KRÚŽKY

AJ pre MŠ Smrečany Pondelok 14.30-15.30 Mgr.Alena Janíčeková

AJ pre MŠ

MŠ Ondrašová/

Utorok 13.50-14.25

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre 2.a 3. ročník ZŠ /v CVČLM/ Utorok 15.30-17.00 Ing.Imelda Kollárová

Ruský jazyk

učebňa  - CVČLM

Utorok 16.00-17.00 PhDr.Jozef Daník

AJ pre predškolákov a 1.roč.ZŠ

/učebňa CVČLM/

Štvrtok:

16.15-17.15

Ing.Imelda Kollárová

AJ pre MŠ

/MŠ Ondrašová/

Piatok 13,.0-14.25  Ing.Imelda Kollárová

int. vedúca Mgr. Sylvia Motýľová

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 19:00

 

 

Pondelok

 

12:00 – 13:30

Prípravy na ZÚ ANJ v MŠ Agátik

13:30 – 14:00

Angličtina hrou

v MŠ Agátová

1.-2. skupina

predškoláci

14:00 – 14:30

Angličtina hrou

v MŠ Agátová

3. skupina

predškoláci

14:50 - 15:20

Angličtina hrou

pre MŠ Kláštorná

1. a 2. skupina

 

 

 

 

Utorok

pre  MŠ Agátová,

MŠ Komenského

 MŠ Kláštorná

Konzultácie pre ZÚ Angličtina

doučovanie

Konzultácie pre ZÚ Nemčina

doučovanie

14:20 – 14:50

Angličtina predškoláci

v MŠ Komenského

1. skupina

14:50 – 15:20

Angličtina predškoláci

v MŠ Komenského

2. skupina

Od 16.00 - 19.00

Angličtina pre ZŠ+SŠ

KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA

 

 

 

Streda

12:00 – 13:30

Angličtina

v MŠ Agátová

prípravy

13:30 – 14:00

Angličtina opak.

v MŠ Agátová

1.+2. skupina

predškoláci

14:00 – 14:30

Angličtina

v MŠ Agátová

3. skupina

predškoláci

14:50 - 15:20

Angličtina opak.

pre MŠ Kláštorná

1.+2.skupina

 

 

 

 

Štvrtok

 

Konzultácie s členmi

ZÚ CJ

doučovanie

Prípravy na ZÚ Angličtina pre MŠ,ZŠ a SŠ

Prípravy na ZÚ Nemčina pre ZŠ a SŠ

14:20 – 14:50

Angličtina predškoláci

v MŠ Komenského

1. skupina- opak.

14:50 – 15:20

Angličtina predškoláci

v MŠ Komenského

2. skupina- opak.

Od 16.05 - 19.00

Angličtina ZŠ+SŠ

DOUČOVANIE na PC 

 

 

Piatok

 

 

Angličtina doučovanie pre ZŠ a ZŤP 

 

Angličtina pre každého aj pre deti s poruchami učenia

Angličtina a Nemčina

DOUČOVANIE na PC

 

ŠACHOVÝ KRÚŽOK

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - učebne (spoločenská, dielňa,Jazyková)

začiatočníci Pondelok 15.30-17.30 ext./Mgr.Dagmar Pastorková

pokročilí

Pondelok 15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

ZŠ Okoličianska Utorok 13.00-15.00 ext./Svet. Hoferek
pokročilí

Piatok

15.30-17.30

ext./Ing.Juraj Ivan

 

TANENEČNÉ a FOLKLORNE  KRÚŽKY

 

CVČ Nábrežie A.Stodolu L.Mikuláš  - veľká a malá sála

stredná skupina DFS Ďumbier Pondelok 16.30 ext. vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Pondelok 17.30

ext.vedúci

tanečný pre deti  Utorok 16.00 ext. ved./Blažka Fajčíková
spoločenský tanec MAESTRO -mladší

Utorok

15.30

ext. /Ing.R.Szolnoki

spoločenský tanec MAESTRO -starší Utorok 18.00 ext. /Ing.R.Szolnoki
folklórny súbor dospelých "Vŕbové prútie" Utorok 18.00 ext./ L.Bernáth
I. prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00 prvé stretnutie 12.9.2018 /deti, ktoré chodili do prípravky minulý šk.rok/.
II- prípravka DFS Ďumbier Streda 17.00

prvé stretnutie 19.9.2018

deti, ktoré sa prihlásili do prípravky tento šk.rok

stredná skupina DFS Ďumbier Štvrtok 16.30 ext- vedúci
veľká skupina DFS Ďumbier Štvrtok 17.30

ext.vedúci

Hip -Hop Piatok 16.00- ext.ved. Matej Mašura
Hip-Hop Piatok 17.00 ext. ved. Matej Mašura
Divadelný -Dramatický Štvrtok 16.00 ext. ved./Dr.J.Daník

                                          PODBREZINY

Deň

Čas

Miesto

Vedúci

Pondelok
      13.00-15.00         
Šachový  CVČ učebňa Ing.Milan Vrbenský
Pondelok

16.10 - 18.00

ZÚ ANGLIČTINA doučovanie ZŠ+SŠ

DOUČOVANIE

CVČ učebňa Mgr.S.Motýľová
Utorok 13.10-14.10 Výtrvarný  CVČ  učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok 14.10-15.10 Výroba šperkov CVČ učebňa Mgr.Zuzana Kubenová
Utorok 14.00-15.00 Box judo úpolová miestnosť ext. Michal Gazdík
Utorok 15.00-16.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Utorok 17.00-18.00 Judo judo úpolová miestnosť ext. Juraj Čupka
Utorok 17.00-19.00 Železničiarsky CVČ učebňa ext. vedúci p. Kližan

Streda

13.30-14.30

Halový futbal

Telocvičňa ZŠ J.Kráľa

Ján Bella

Streda

14.45-15.45

Stolný tenis

v CVČ - chodba

Ján Bella

Streda

Od 16.10 - 18.00

Angličtina ZŠ+SŠ

KOMUNIKAČNÁ GRAMATIKA

v CVČ  učebňa Mgr.S.Motýľová
Streda 18.45-20.00 Box úpolová miestnosť Gazdík
Štvrtok: 13.00-14.30 Malá škola paličkovania      začiatočníci v cvč učebňa Ing.Imelda Kollárová
Štvrtok 14.00-15,30  Malá škola paličkovania- pokročilí v cvč učebňa Ing.Imelda Kollárová
Štvrtok 14.00-15.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Štvrtok 15.00-16.00 Box judo úpolová miestnosť ext.Michal Gazdík
Štvrtok 17.00-18.00 Judo judo úpolová miestnosť Juraj Čupka

Soboty a Nedele : v CVČ prebiehajú šachové turnaje a (Box v sobotu o 18.00)

PRÍRODOVEDNÉ  KR´ÚŽKY

Hipologický (kone) stretnutie v alokovanom pracovsku CVČ Podbreziny (Mgr.Silvia Hrebíková) presun ku koňom

Streda 14.00-15.30,  15.30-17.00

Piatok 14.00-15.30,  15.30-17.00

Aktualizované 7.5.2019

V Liptovskom Mikuláši 1.9.2018                                                                                     PhDr. Roman Králik                                                                                                                                            riaditeľ CVČ L. Mikuláš

 

PRIHLÁŠKA DO KRÚŽKU CVČ - klikni